Regulamin


1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym CoByTu.com, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
1.2. Serwis internetowy jest udostępniany przez MYO Solutions Jacek Ryś z siedzibą w Poznaniu ul. Kamiennogórska 9, 60-179 Poznań NIP 6652841071.
1.3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na podstawie Regulaminu.
1.4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
1.5. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
1.6. Dostawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin Użytkownikom za pośrednictwem serwisu internetowego CoByTu.com przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
1.7. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

2. Definicje


2.1. Dostawca – MYO Solutions Jacek Ryś z siedzibą Poznaniu ul. Kamiennogórska 9, 60-179 Poznań, NIP 6652841071.
2.2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę na podstawie Regulaminu.
2.3. Usługodawca – restauracja oferująca swoje produkty za pośrednictwem CoByTu.com.
2.4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
2.5. Umowa – umowa zawarta między Użytkownikiem, także niezarejestrowanym, a Dostawcą upoważniająca Użytkownika do korzystania z rynku internetowego oraz udostępnionych na niej przez Usługodawców produktów i usług zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkownika


3.1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
3.2. Dostawca będzie się starał aby CoByTu.com funkcjonował w sposób ciągły, z roczną średnią dostępnością wynoszącą 95%. Nie dotyczy to czasów przestoju – przerw w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą wystąpić w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, poprawieniu bezpieczeństwa lub integralności serwera albo przeprowadzeniu technicznych działań oraz służącym poprawnemu albo poprawionemu wykonaniu usług przez Dostawcę i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Użytkownicy nie będą informowani o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
3.3. Korzystając z Serwisu Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
3.4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Dostawcy. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Dostawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
3.5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
3.6. Dostawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w serwisie CoByTu.com są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
3.7. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych przez Użytkownika niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Dostawcę obciążają Użytkownika.

4. Zakres usług świadczonych przez Dostawcę


4.1. Usługami oferowanymi w ramach serwisu są:
- nieodpłatne udostępniane treści (menu, dane teleadresowe itp.) dostarczanych przez Usługodawców; Dostawca nie sprawdza, czy wstawione oferty oraz inne treści podane przez Usługodawców na CoByTu.com są zgodne z prawem i z prawdą oraz czy są kompletne;
- udostępnianie miejsca na serwerach Dostawcy w celu dodawania indywidualnych ocen składników i dodatków dań oferowanych przez Usługodawców oraz ich wyświetlanie przez Dostawcę w Serwisie; oceny wystawione przez Użytkowników nie odzwierciedlają ocen Dostawcy.
- prezentowanie oferowanych przez Usługodawcę treści w spersonalizowany przez Użytkownika sposób.
- udostępnianie miejsca na serwerach Dostawcy w celu dodawania komentarzy i opinii na temat Usługodawców i ich produktów w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Dostawcę w Serwisie; treści wystawione przez Usługodawców nie odzwierciedlają opinii Dostawcy.
- umożliwienie realizacji umowy sprzedaży.
4.2. Dostawca nie jest stroną jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, również tych zawartych w oparciu o treści publikowane na CoByTu.com. Umowy takie uprawniają i zobowiązują jedynie uczestniczących Usługodawców i Użytkowników.

5. Rejestracja Użytkownika


5.1. Rejestracja Użytkownika nie jest warunkiem jego uczestnictwa w CoByTu.com. Korzystanie z Serwisu jest możliwe również przez niezarejestrowanych Użytkowników.
5.2. Użytkownik musi podać przy rejestracji adres emailowy, taki z którego odbiera korespondencję.
5.3. Podanie danych adresowych jest dobrowolne. Odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić świadczenie usługi przez Dostawcę.
5.4. Rejestracja uczestnictwa w serwisie CoByTu.com dochodzi do skutku, gdy Użytkownik potwierdza przez siebie wpisane dane na stronie Rejestracja klikając przycisk OK, rejestruję się! i przez to proponuje zawarcie umowy użytkowania wobec CoByTu.com.
5.5. Użytkownik ma możliwość skorygowania przez niego wpisanych danych przed ostatecznym wysłaniem rejestracji do CoByTu.com.
5.6. Po zakończonej rejestracji wysyłany jest e-mail od Dostawcy, w którym Dostawca potwierdza otrzymanie propozycji rejestracji i akceptuje ją poprzez wysłanie danych dostępowych potrzebnych do korzystania z serwisu CoByTu.com.
5.7. Roszczenie o rejestrację i uczestnictwo na portalu CoByTu.com nie istnieje. W szczególności, Dostawca zastrzega sobie prawo, aby nie przyznać Użytkownicy statusu użytkownika na portalu.
5.8. Użytkownik nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji na CoByTu.com. Konto użytkownika nie może zostać przeniesione na innego użytkownika.

6. Dane Użytkowników i polityka prywatności


6.1. Udostępniając formularz rejestracyjny Dostawca określa dane Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Dostawcę.
6.2. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Użytkownicy, Dostawca może niezwłocznie usunąć konto oraz zawiadomić odpowiednie organy.
6.3. W przypadku zmiany informacji podanych podczas rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się przekazać je niezwłocznie Dostawcy. Gdy Użytkownik nie poinformuje o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Dostawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji zostały doręczone.
6.4. Użytkownik w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli się okaże, że mimo to osoba trzecia ma dostęp do konta Użytkownicy albo Użytkownik podejrzewa inne nadużycie dokonane ze swojego konta, musi o tym natychmiast zawiadomić Dostawcę i zmienić swoje dane dostępowe.
6.5. Dostawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
6.6. Użytkownik wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jeśli zostanie wybrana taka opcja na stronie, na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez Dostawcę na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Dostawcy lub Usługodawcy.

7. Odpowiedzialność


7.1. Wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika na CoByTu.com należą wyłącznie do danego Użytkownika. Dostawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
7.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich lub przepisów. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Dostawcę od roszczeń, które powstały z wyniku nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
7.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności:
- za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
- za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
- za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu;
- za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych zgodnie z Regulaminem;
- za utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy;
- szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług.

8. Ocena i skargi. Zasady zamieszczania wpisów


8.1. Dostawca daje Użytkownikom na CoByTu.com możliwość oceny usługi Usługodawcy (np. za pomocą opinii lub punktacji).
8.2. Dostawca jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia wspomnianych ocen wszystkim użytkownikom portalu CoByTu.com. Na ujawnienie Dostawca ma 7dni.
8.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii lub punktacji zamieszczonych przez Użytkownika..
8.4. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
8.5. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: wulgaryzmów, reklam w tym przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych, zwłaszcza prowadzących działalność konkurencyjną, treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich a Dostawca ma prawo odpowiedniej modyfikacji takiego wpisu w celu umożliwienia jego publikacji.
8.6 Użytkownik zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8.7. Dostawca nie ma obowiązku monitorowania treści opinii zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

9. Czas trwania, zablokowanie i rozwiązanie Umowy


9.1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jest ważna od momentu aktywacji konta Użytkownika przez Dostawcę i może być zakończona w każdym czasie przez Użytkownika poprzez usunięcie jego konta na CoByTu.com.
9.2. Prawo do bezzwłocznego wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn pozostaje nienaruszone. Dostawca może bezzwłocznie wymówić Umowę zwłaszcza w przypadkach, gdy:
- Użytkownik umyślnie wpisał fałszywe dane w ramach opiniowania,
- Użytkownik podał fałszywe albo niekompletne dane przy rejestracji,
- Użytkownik naruszył wielokrotnie inne umowne zobowiązania i nawet na żądanie przez Dostawcę nie zaprzestaje zaniedbywania tych obowiązków.
- W przypadku gdy Umowa została rozwiązana przez Dostawcę, Użytkownik nie ma prawa do zarejestrowania nowego konta, również pod innym imieniem lub inną nazwą.
9.3. Każde wypowiedzenie Umowy musi być złożone w formie pisemnej. Wypowiedzenie przez e-mail należy również do formy pisemnej.

10. Ochrona danych osobowych


10.1. Składając zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych oraz Usługodawcy, który jest w tym wypadku Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "Rozporządzeniem").
10.2. Administratorem Danych Osobowych jest MYO Solutions Jacek Ryś z siedzibą w Poznaniu ul. Kamiennogórska 9, 60-179 Poznań NIP 6652841071, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego CoByTu.com.
10.3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych.
10.4. Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Użytkownikowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
10.5. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Użytkownikowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Uzytkownik wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
10.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji zamówienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.
10.7. Wyznaczony został Inspektor Ochron Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@cobytu.com.
10.8. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu Internetowego CoByTu.com. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.
10.9. Administrator może przekazywać dane innym podmiotom takim jak: Usługodawca, instytucje obsługujące płatności online, oraz firmy, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu Systemu Informatycznego CoByTu.com (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.).
10.10. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
10.11. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Użytkownikowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.
10.12. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Postanowienia końcowe


11.1. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podania uzasadnienia. Główne obowiązki, które muszą zostać spełnione przez strony Umowy, nie zostają naruszone przez te zmiany.
11.2. Wszystkie ceny na CoByTu.com są cenami brutto.
11.3. Strony mogą przenieść prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy jedynie za pisemną zgodą drugiej strony.
11.4. Jeśli postanowienia niniejszych warunków są albo staną się nieważne i/albo są sprzeczne z regulacjami prawnymi, ważność pozostałych warunków nie zostaje przez to naruszona. Postanowienia, które zostały uznane za nieważne, zostaną zastąpione najbardziej zbliżoną regulacją prawną.

Polski English Deutsch Español Italiano Český Pусский Magyar Slovenčina Français Gaeilge Português Dansk Norsk Svenska Suomi Ελληνικά Türkçe 日本語 中國